Projekt "Droga do kwalifikacji zawodowych"

nr. RPPK.07.01.00-18-0105/18

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jesteś osobą bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia? Chciałbyś/abyś podjąć zatrudnienie? Szukasz sposobu na poprawę swojej pozycji na rynku pracy? Zamieszkujesz na terenie Podkarpacia?

TAK?

Mamy dla Ciebie szkolenia i staże zawodowe, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe oraz otrzymasz szereg dodatkowych form wsparcia.

Zadzwoń do na tel: 178700555 lub skontaktuj się z nami mailowo biuro@tmsaudit.pl a my zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do projektu oraz ustalimy termin spotkania z naszym doradcą.

Oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • egzamin certyfikujący uzyskania kwalifikacji
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy oraz opracowanie indywidualnego planu działania, w tym zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na staże
 • zwrot kosztów noclegu dla osób dojeżdżających z odległych rejonów województwa
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną

ROZEZNANIE RYNKU - 01/TMS/RPO/2019

TMS Audit Małgorzata Janik - Stec, działając zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania finansami w ramach projektu pn. „Droga do kwalifikacji zawodowych” nr RPPK.07.01.00-18-0105/18, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, prosi o przedstawienie cen na niżej wymienione usługi:

I. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 3 uczestników projektu (Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych)

Zakres czasowy 108 h (12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień

Godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom godziny zegarowej.

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Termin realizacji: 28.04.2019 – 15.06.2019

II. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 9 uczestników projektu (Pracownik obsługi biurowej)

Zakres czasowy: 98 h, tj. 11 dni szkoleniowych x 9h/dzień.

Godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom godziny zegarowej.

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Termin realizacji: 28.04.2019 – 15.06.2019

ciąg dalszy w załączniku

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.04.2019r.

Kogo zapraszamy?

Osoby pozostające bez zatrudnienia spełniające poniższe kryteria:

 • kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji lub mężczyzn o niskich kwalifikacjach
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osoby bezrobotne wg definicji BAEL (czyli osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności)
 • których miejscem zamieszkania jest teren województwa podkarpackiego wg Kodeksu Cywilnego
 • które ukończyły 30. rok życia

Dokumenty rekrutacyjne

Biuro projektu

Trzebownisko 928B
Budynek TEHO Sport
tel: 178700555
Email: biuro@tmsaudit.pl
Godziny rekrutacji: 9:00- 14:00

TOP Skip to content